Polityka prywatności

Polityka prywatności obowiązująca od 25 maja 2018 roku

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa z siedzibą w Krakowie, 30-348 przy ul. Bobrzyńskiego 39a/28, jako Administrator Danych Osobowych informuje o celach, sposobach i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Zgodnie z art. 13 RODO jakie Twoje dane przetwarzamy, jakie podstawy prawne przetwarzania wykorzystujemy, jak długo przechowujemy Twoje dane oraz czy i komu je udostępniamy.

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa jest Administratorem Danych Osobowych:

Z administratorem danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundacja@polistrefa.pl

2. Sposoby przetwarzania danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane osobowe przechowujemy w formie elektronicznej na wynajętych serwerach oraz laptopach, a niektóre także w formie papierowej. Dane przetwarzamy za pośrednictwem poczty e-mail i chmury do przechowywania plików. Zarówno dane w formie papierowej, jak i dane cyfrowe są przez nas odpowiednio zabezpieczane zgodnie z RODO.

Z podmiotami, które do realizacji usług potrzebują przetwarzać administrowane przez nas dane osobowe, zawierane są umowy powierzenia danych osobowych z zasadami ich ochrony.

3. Cele i zasady przetwarzania danych osobowych

Szukasz informacji na naszych stronach:

Nasze strony wykorzystują pliki cookies w celach statystycznych oraz lepszego dostosowania strony do Twoich potrzeb. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (RODO art.6 ust.1 lit.f).

Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Zapisujesz się na newsletter:

Zbieramy Twój adres e-mail w celu wysyłki mailingu informacyjnego o działaniach Fundacji. Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Twoje dane przechowujemy do momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera.

Uczestniczysz w projektach/wydarzeniach będących realizacją naszych działań statutowych:

Fundacja przetwarza dane osobowe pozyskane w trakcie realizacji swoich działań statutowych. Jeśli uczestniczysz w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach, konferencjach, seminariach, pokazach filmowych, badaniach, zamawiasz materiały powstałe w ramach realizowanych projektów itp., to przetwarzamy Twoje dane tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w uzasadnionych przypadkach realizacji Fundacja może zbierać dodatkowe dane takie jak adres zamieszkania, pesel, wykształcenie itp.

Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Dane osób będących beneficjentami/kami naszych działań przechowujemy przez 5 lat od zakończenia roku, w którym po raz ostatni skorzystano z działań statutowych organizacji.

Przekazujesz nam darowiznę:

Fundację na Rzecz Różnorodności Polistrefa możesz wspierać finansowo, przekazując darowizny przelewem na rachunek bankowy lub poprzez system Dotpay i PayU

W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit.b RODO, czyli umowa pomiędzy stronami oraz art 6 ust.1 lit.c RODO, tj. realizacja obowiązku prawnego.

Dane otrzymane w przelewie możemy wykorzystywać do wysyłki podziękowań za wpłatę. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywania ich, wyślij nam sprzeciw na adres: fundacja@polistrefa.pl.

W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu Dotpay zbieramy imię, nazwisko i adres mailowy. W przypadku korzystania z systemu PayU zbieramy: imię i nazwisko, adres mailowy oraz opcjonalnie kod pocztowy i telefon. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych. Podanie obowiązkowych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny.

Do Twoich danych dostęp maja pracownicy w oparciu o pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a także bank, system Dotpay i PayU oraz biuro księgowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odnotowaliśmy ostatnią wpłatę.

4. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowy, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W razie uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem prawa – masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5 .Pozostałe informacje

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji poszczególnych działań Fundacji na Rzecz Różnorodności Polistrefa.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz swoją zgodę cofnąć.

Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Fundacja stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji i zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych, ich ujawnieniu, ochrony przed ich niewłaściwym użyciem, utratą, zmianą lub zniszczeniem.

Polityka prywatności obowiązująca od 25 maja 2018 roku