O nas

Kim jesteśmy?

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa jest niezależną, ogólnopolską organizacją pozarządową zajmującą się przeciwdziałaniem dyskryminacji i promowaniem praw człowieka.

Fundację powołały do życia w roku 2010 Joanna Balsamska i Zofia Łapniewska.

Działamy na rzecz osób z grup postrzeganych stereotypowo i  doświadczających dyskryminacji, w szczególności ze względu na wyznanie i bezwyznaniowość, narodowość i pochodzenie etniczne, płeć, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową.

Od 2012 roku ważnym obszarem naszych działań jest przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wyznanie i bezwyznaniowość w edukacji publicznej. Monitorujemy, badamy, dokumentujemy przejawy dyskryminacji. Wydajemy raporty i rekomendacje, których zastosowanie poprawia sytuację uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek innych wyznań niż rzymskokatolickie oraz bezwyznaniowych. Prowadzimy konsultacje prawne oraz podejmujemy interwencje w przypadkach łamania prawa w tym obszarze.

Jaka jest nasza misja?

Tworzymy społeczeństwo niedyskryminujące, w którym każdy bez względu na płeć, pochodzenie, wyznanie lub bezwyznaniowość, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność etc. jest traktowany równo, w którym dostrzegamy, szanujemy i akceptujemy różnice oraz jesteśmy otwarci na różnorodność.

Jak działamy?

Organizujemy szkolenia, warsztaty, spotkania dyskusyjne, sieciujące, konferencje, a także „Żywe Biblioteki”.  Prowadzimy badania oraz wydajemy raporty i rekomendacje dla instytucji publicznych. Promujemy postawy otwartości poprzez kampanie społeczne, takie jak spoty reklamowe, kampanie w mediach społecznościowych.  Współpracujemy z instytucjami na poziomie krajowym i samorządowym, a także z organizacjami pozarządowymi. Udzielamy wsparcia psychologicznego, prawnego dla osób dotkniętych dyskryminacją.

Nasze działania prowadzą do zwiększenia świadomości i wrażliwości społecznej na temat różnorodności, dzięki temu zwiększa się otwartość na nią oraz gotowość do reagowania na dyskryminację i przemoc w swoim otoczeniu.