Statut Fundacji na rzecz różnorodności Polistrefa

I.Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa zwana dalej Fundacją działa na podstawie ustawy z dn. 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Joannę Balsamską i Zofię Łapniewską zwanymi dalej Fundatorkami, aktem notarialnym Rep.A nr: 686/2010 sporządzonym przez notariusza Annę Gąsienicę w Kancelarii notarialnej w Krakowie przy ul. Lwowskiej 2a/38 w dniu 26.04.2010 r.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów Fundacji poza miejscem jej siedziby, jeśli jest to wymagane dla skutecznego realizowania jej celów statutowych.
 5. Dla celów współpracy z zagranicą nazwa Fundacji może być tłumaczona na inne języki.

§3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§4

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej.

§5

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§6

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§7

Celem Fundacji jest:

 1. kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów,
 2. promowanie wiedzy na temat mniejszości religijnych, etnicznych, narodowych, seksualnych, wiekowych oraz osób niepełnosprawnych,
 3. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 4. integracja zawodowa i społeczna grup dyskryminowanych,
 5. działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 6. działania na rzecz praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat,
 7. budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych,
 8. przeciwdziałanie przemocy, mowie i czynom z nienawiści,
 9. organizacja pomocy prawnej i psychologicznej.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. działalność edukacyjną w oparciu o ogólnodostępne materiały oraz tworzenie własnych projektów i przedsięwzięć edukacyjnych kształtujących postawy tolerancji,
 2. organizację konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów,
 3. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
 4. organizację w przestrzeni publicznej akcji promujących otwarte postawy społeczne i tolerancję takich jak: spotkania dyskusyjne, happeningi, pokazy filmów, koncerty oraz inne wydarzenia kulturalno-edukacyjne,
 5. prowadzenie akcji informacyjnych oraz kampanii medialnych,
 6. prowadzenie strony WWW związanej z działalnością Fundacji,
 7. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi krajowymi i międzynarodowymi,
 8. prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 9. podejmowanie innych działań niż wyżej wymienione służących realizacji celów statutowych.

§9

Działalność Fundacji określona w § 8 Statutu, będąca realizacją zadań pożytku publicznego, może być wykonywana odpłatnie i nieodpłatnie.

II.Majątek Fundacji

§10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc 00/100 złotych) wniesiony przez Fundatorki Joannę Balsamską w kwocie 500,00 zł (słownie pięćset 00/100 złotych) i Zofię Łapniewską w kwocie 500,00 (słownie pięćset 00/100 złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§11

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji osób prawnych,
  3. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochodów z majątku Fundacji,
  5. lokat, odsetek, depozytów bankowych,f/ dochodów z działalności statutowej odpłatnej.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.
 3. Dochody z działalności odpłatnej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

§12

Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta w bankach zagranicą i korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych.

§13

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

III. Organy Fundacji

§14

 1. Do kompetencji Fundatorek należy:
  1. ustalenie i zmiana Statutu,
  2. powoływanie i odwoływanie członkiń i członków Zarządu,
  3. decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
  4. decyzja o likwidacji Fundacji.
 2. Fundatorki mogą powołać Radę Programową Fundacji:
  1. Rada Programowa Fundacji stanowi ciało doradcze i opiniotwórcze.
  2. W skład Rady Programowej wchodzą sponsorzy i inne osoby, których działalność na rzecz Fundacji wydatnie podnosi jej efektywność oraz wzmacnia jej prestiż. W poczet członkiń i członków Rady Programowej mogą zostać powołane także osoby o znaczącym autorytecie społecznym i wybitnych osiągnięciach zawodowych w różnych dziedzinach.
  3. Rada Programowa Fundacji może liczyć nieograniczoną liczbę członkiń i członków, jednak w jej posiedzeniach nie mogą uczestniczyć mniej niż 3 osoby.
  4. Zarząd zasięga opinii Rady Programowej w sytuacjach tego wymagających. Opinie Rady Programowej nie mają dla Zarządu mocy wiążącej.
  5. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się na zaproszenie Zarządu.

§15

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

§16

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, zwanymi dalej członkiniami lub członkami Zarządu, wybieranymi na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka/członkini Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Członkowstwo w Zarządzie ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji, odwołania przez Fundatorkę, śmierci członka/członkini Zarządu, bądź utraty praw obywatelskich.
 4. Członkinie i członkowie Zarządu mogą wykonywać swoje obowiązki w oparciu o umowę wolontariatu, umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie.
 5. Fundatorki mogą wchodzić w skład Zarządu.

§17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5. zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia,
  6. zawieranie umów o wolontariat.
 3. Zarząd zobowiązany jest do sporządzania rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.

§18

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku gdy Zarząd jest dwuosobowy decyzje podejmowane są jednogłośnie.

§19

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każda członkini lub członek Zarządu samodzielnie.
W sprawach majątkowych powyżej 20.000 zł wymagany jest podpis dwóch członkiń lub członków Zarządu działających łącznie.

IV.Postanowienia Końcowe

§20

W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni Zarząd lub inna osoba wyznaczona przez Fundatorki.
Środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundatorki lub likwidator przeznaczają innemu Stowarzyszeniu lub Fundacji realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.