Żywa Biblioteka Kraków – narzędzie do wdrażania różnorodności w firmie

Żywa Biblioteka to globalne, innowacyjne i praktyczne podejście do szkolenia w zakresie różnorodności i integracji, dostosowane do indywidualnych potrzeb danej społeczności w określonym czasie. Promowana przez Fundację na Rzecz Różnorodności Polistrefa metoda edukacyjna oferuje nowy sposób podejścia do różnorodności i inkluzywności poprzez bezpośrednią rozmowę z osobami doświadczającymi stygmatyzacji, dyskryminacji lub uprzedzeń z jakiegokolwiek powodu.

 

Organizowana przez Polistrefę, od 2010 roku, Żywa Biblioteka Kraków gościła już w różnych przestrzeniach – bibliotekach, muzeach, na miejskich piknikach, a także w korporacjach. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie korzyści płynących z organizacji Żywej Biblioteki właśnie w tym ostatnim środowisku – związanym stricte z przestrzenią zawodową. Idea, która stoi za organizacją Żywej Biblioteki, jaką jest praca na rzecz powstania niedyskryminującego, otwartego na różnorodność społeczeństwa może zostać wdrożona także w hermetycznej społeczności pracowników danego przedsiębiorstwa. Wówczas celem wydarzenia staje się stworzenie zintegrowanego środowiska pracy, zbudowanie zespołu, którego członkowie i członkinie znają się wzajemnie, potrafią się ze sobą komunikować, rozumieją swoje problemy i ograniczenia. Zrozumienie tego celu jest kluczowe dla prawidłowego i jednocześnie opłacalnego wdrożenia różnorodności w firmie.

 

Dlaczego różnorodność?

 

Zarządzanie różnorodnością w firmie zwykle postrzegane jest jako wyrównywanie szans osób należących do grup mniejszościowych, które mogą być zagrożone dyskryminacją choćby ze względu na płeć, wiek, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie lub bezwyznaniowość. Wówczas, poprzez podejmowane pozytywne działania włączające, cała energia pochodząca z zarządzania różnorodnością kumuluje się wyłącznie na potrzebach jednostki. W ten sposób, jak podkreśla Waldemar Walczak zawężają się korzyści płynące z różnorodnego zespołu pracowników. „Prawidłowo rozumiane zarządzanie różnorodnością nie ogranicza się tylko do stwarzania preferencyjnych warunków czy wyrównywania szans indywidualnych członków jakiejś grupy społecznej, ale przede wszystkim różnorodność podnosi jakość funkcjonowania całej organizacji i ma nią pozytywny wpływ” (Walczak 2011).

 

O jakim pozytywnym wpływie dla organizacji mowa? Przede wszystkim o wpływie finansowym. Badania pokazują, że skutecznie podjęte działania na rzecz różnorodności w przedsiębiorstwie przynoszą wymierne korzyści finansowe. Wizerunek firmy, która jest znana z tego, że wdraża rozwiązania na rzecz równości i różnorodności, może mieć znaczący wpływ na najważniejsze źródło konkurencyjności firmy: ludzi –  „zróżnicowanie zasobów ludzkich może zwiększać morale pracowników, poprawiać jakość obsługi klientów, zwiększać finansową efektywność, czy zwiększać innowacyjność” (Rakowska, Cichorzewska 2016).

 

Badania zgromadzone w raporcie McKinsey&Company „Delivering through Diversity” podają przykład korelacji różnorodności etnicznej z rentownością firmy. Dane z roku 2017 pokazują, że przedsiębiorstwa z najbardziej zróżnicowanymi etnicznie i kulturowo zespołami w analizowanych sześciu krajach osiągnęły o 33% wyższe wyniki finansowe niż ich odpowiednicy z niezróżnicowanym etnicznie zespołem. Podobną sytuację odnotowano w firmach, których zespoły są zróżnicowane pod względem płci – tam wzrost rentowności wynosił 21%.

 

Dlaczego Żywa Biblioteka Kraków?

 

Tworzenie różnorodnego zespołu może być obarczone ryzykiem wewnętrznych konfliktów, wynikających z różnic kulturowych, braku zrozumienia sytuacji, w której znajduje się współpracownik, problemów komunikacyjnych, w tym mikroagresji czy brak inkluzywności języka. Tutaj właśnie z pomocą przychodzi Żywa Biblioteka Kraków, która w zależności od wielkości i potrzeb firmy, może korzystać z zewnętrznego lub wewnętrznego (wewnątrzorganizacyjnego) zasobu Żywych Książek. Proces ten pomaga usunąć bariery do dogłębnego zrozumienia rzeczywistości w jakiej funkcjonują współpracujące z nami osoby. Żywa Biblioteka tworzy bezpieczną przestrzeń do otwartych rozmów w celu przełamywania stereotypów oraz budowania koleżeńskich relacji między współpracownikami.

 

Doświadczenie jakie dotychczas zdobyliśmy w organizacji Żywej Biblioteki dla biznesu, pokazuje korzyści, jakie może odnieść zapraszająca nas organizacja. Bazując na przykładzie State Street, w którym gościliśmy już trzykrotnie (zarówno online, jak i offline) możemy zobaczyć Katalog Żywych Książek pełen różnorodnych historii, zmodyfikowany w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadał aktualnym potrzebom firmy (wówczas potrzebą tą było przełamanie bariery wynikającej ze zróżnicowania etnicznego i kulturowego).

 

Jakie korzyści daje wzmacnianie różnorodnego środowiska pracy poprzez Żywą Bibliotekę?

 

  • Przewaga nad konkurencją – nowi pracownicy chętniej decydują się na pracę w firmach, które kładą nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Wizerunek firmy, która jest znana z tego, że wdraża rozwiązania na rzecz równości i różnorodności, może mieć znaczący wpływ na najważniejsze źródło konkurencyjności firmy – ludzi. Jednocześnie Żywa Biblioteka jest wyraźnym, konkretnym dowodem na to, że strategie diversity&inclusion są praktycznie wdrażane, a nie pozostają jedynie pustą deklaracją.
  • Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
  • Zróżnicowane środowisko pracy wzmacnia kreatywność.
  • Spadek absencji pracowników. Badania pokazują, że duża fluktuacja personelu i związane z nią koszty to powszechnie niekorzystny skutek braku równości szans w organizacjach. Koszty te wiążą się z odchodzeniem pracowników, szukaniem zastępstw i przenoszeniem.
  • Wzmocnienie kultury firmy i lepsze zrozumienie różnorodnych potrzeb klientów – różnorodny zespół odzwierciedla różnorodność społeczną klientów.
  • Możliwość dostosowania programu Żywej Biblioteki do aktualnych potrzeb firmy.
  • Budowa interesującego i różnorodnego miejsca pracy, które gwarantuje poczucie bezpieczeństwa dla całego zespołu, w tym kadry zarządczej.

 

 

Opracowała: Daria Będkowska

 

Źródła:

odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2018/01/Delivering-through-Diversity-web-final.pdf

Rakowska A., Cichorzewska M., Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w innowacyjnych przedsiębiorstwach – wyniki badań 2016

Walczak W., Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji  2011