WEEKEND BEZ UPRZEDZEŃ

Weekend bez uprzedzeń: Różnorodność i równość
http://www.facebook.com/WeekendBezUprzedzen
Weekend without Bias: Diversity and Equality

Ośrodek Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa i Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć serdecznie zapraszają na „Weekend bez Uprzedzeń” (Kraków, 11-14 kwietnia 2013).

Naszym celem jest zwrócenie uwagi Odbiorów na zróżnicowanie społeczeństwa, pokazanie, że „inny” może znaczyć „ciekawy”, dostrzeżenie negatywnych konsekwencji zakorzenionych w nas stereotypów i wspólne zastanowienie się, w jaki sposób można im przeciwdziałać. Wszystko to w „weekendowej”, a więc lekkiej formie.

 

W programie wydarzenia:

  • konkurs fotograficzny „Różnorodność”
  • Żywa Biblioteka, która odbędzie się w tym roku 13 kwietnia w godz. 12:00-19:00 – w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (Ul. Rajska 1) - która jak co roku jest współorganizatorem wydarzenia. Sama akcja to przestrzeń, gdzie wiele ciekawych "Książek" chętnie opowie Wam swoją historię,
  • warsztaty z prawa antydyskryminacyjnego,
  • spektakl teatralny połączony z dyskusją
  • gra terenowa mająca na celu wyeksponowanie pozytywnych aspektów różnorodności.

The Jagiellonian University Center for International Humanitarian Law and Human Rights, Polistrefa Foundation for Diversity, and the Halina Nieć Center for Legal Assistance invite you to "Weekend without Bias" (Cracow, April 11-14 2013).

Our goal is to draw attention to diversity within Polish society, to show that "being "different" can mean being "interesting," to reveal the negative consequences of stereotypes, and to collectively reflect on how we can let go of our biases. All of this in a "weekend" or informal atmosphere.

 

Our spring events include:

  • "diversity" photography contest
  • Living Library - a place where many interesting "books" will gladly tell you their story
  • workshops on nondiscrimination law
  • theater performance and discussion
  • field game that highlights the positive aspects of diversity

W ramach wydarzenia zapraszamy do udziału w konkursie:

http://www.facebook.com/events/437960716274649/

 

Opis i regulamin konkursu:

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Różnorodność."

Zrób zdjęcie, które według Ciebie pokazuje jaka jest różnorodność, czym jest (lub najlepiej zobrazuje, zilustruje to pojęcie). Jesteśmy bardzo ciekawi jak wygląda różnorodność Waszymi oczami. Jakie ma kolory, odcienie, kształty? Czy zawsze jest radosna i kolorowa? Podziel się z nami swoją wizją różnorodności. Spróbuj spojrzeć na otaczający Cię świat przez pryzmat pojęcia różnorodność.

Spośród nadesłanych zdjęć jury wyłoni te, które wezmą udział w wernisażu! Na autorów najlepszych zdjęć czekają także nagrody!

Zachęcamy do nadsyłania zdjęć na adres mailowy bezuprzedzen@polistrefa.pldo 10 marca 2013 r.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury regulaminu konkursu.

What does "diversity" look like to you? Take a photo that in your mind represents diversity in Poland and send it to bezuprzedzen@polistrefa.pl by March 10th, 2013.

A panel of jurists will decide on the winning photographs, which will be displayed in Krakow in the spring. The authors of the best photos will also win prizes.

Give us your take on diversity. The contest rules will be translated into English shortly.

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „RÓŻNORODNOŚĆ’

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest częścią projektu „Weekend bez uprzedzeń” organizowanego przez Fundację na Rzecz Różnorodności Polistrefa, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć i Ośrodek Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Tematyka prac związana jest z tytułem konkursu.

§ 2
Warunki uczestnictwa
3. Konkurs ma charakter otwarty.
4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, sporządzonym na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac konkursowych.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie odbitek przesyłanych pocztą.
8. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.

§ 3
Zasady zgłaszania prac konkursowych
9. Prosimy o przesyłanie zdjęć na adres mailowy bezuprzedzen@polistrefa.pl do 10 marca 2013 r.
10. W treści maila należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia.
11. Wymagania techniczne:
1) Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG.
2) Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy np.
jan.kowalski_różnorodność.jpg
3) Zdjęcia powinny posiadać rozdzielczość przynajmniej 300 DPI (wymiary w pikselach 3543x4724)
12. Spośród nadesłanych zdjęć, jury w składzie powołanym przez organizatorów, wyłoni prace nagrodzone i wyróżnione i poinformuje o tym twórców do 12 marca.

§ 4
Wernisaż i wręczenie nagród
13. Wszystkie wybrane zdjęcia zostaną zaprezentowane w czasie wernisażu oraz wezmą udział w wystawie. Ich twórcy proszeni są o nadesłanie odbitek zdjęć w formacie A4
do 22 marca na adres: Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa, ul. Bobrzyńskiego 39a/28 30-348 Kraków
14. W czasie wernisażu nastąpi ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla autorów wybranych przez jury prac oraz nagrody wyróżnienia dla twórcy zdjęcia wybranego w drodze głosowania przez „Żywe Książki”.

§ 5
Ochrona danych osobowych
15. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz identyfikacji uczestników i laureatów konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
16. Dane Uczestników Konkursu, których zdjęcia nie będą prezentowane w czasie wernisażu i wystawy, nie będą upublicznione.
17. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 6
Prawa autorskie
18. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia prac konkursowych, oświadcza, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.

§ 7
Postanowienia końcowe
19. Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie zasady Konkursu określone niniejszym Regulaminem.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu , a także zmiany terminu jego przeprowadzenia.
21. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać wysyłając maila na adres: bezuprzedzen@polistrefa.pl