Oświadczenie

Oświadczenie Fundacji Polistrefa w odpowiedzi na stanowisko Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej w sprawie funkcjonowania funduszy norweskich.

W związku z nieprawdziwą informacją i rażąco niesprawiedliwą oceną działań Fundacji na Rzecz Różnorodności Polistrefa, upowszechnianą w stanowisku powstałym z inicjatywy Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, oświadczamy, że nasze działania służą ochronie konstytucyjnych praw i wolności człowieka, w tym wolności sumienia i religii oraz prawa rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Celem naszych działań jest zapewnienie tych praw każdemu, bez względu na wyznawaną religię i światopogląd. Nikt nie powinien być bowiem dyskryminowany ze względu na swoje wyznanie lub bezwyznaniowość.

Możliwość nauczania religii w szkołach jest realizacją konstytucyjnej wolności sumienia i religii, ale nie może ono naruszać wolności sumienia i religii innych osób. W naszych działaniach dążymy do zidentyfikowania i eliminacji wszelkich form dyskryminacji ze względu na wyznanie i światopogląd w edukacji publicznej, tak aby szkoła była miejscem, w którym każdy uczeń i uczennica, rodzice i pracownicy czują się dobrze i bezpiecznie, niezależenie od wyznawanej religii czy bezwyznaniowości.