„Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej”

Od 1 kwietnia 2015 roku realizujemy projekt „Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej”

Celem projektu jest: monitorowanie i dokumentowanie przejawów dyskryminacji w szkołach publicznych w obszarze wolności sumienia i wyznania; sprawdzenie czy i jak zmieniła się dostępność lekcji etyki i religii innych wyznań niż rzymskokatolicka po nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, która weszła w życie 1 września 2014;

monitoring szkół przekazanych innym organom prowadzącym niż samorząd terytorialny; upowszechnianie postaw tolerancji, mobilizowanie do reakcji na przejawy dyskryminacji.

W ramach projektu przeprowadzimy badania dotyczące dostępności etyki i religii innych wyznań niż rzymskokatolickie. Do badania przeprowadzanego metodą CAWI (badanie ankietowe internetowe) oraz wywiadów indywidualnych zaprosimy pełnoletnich uczniów/uczennice oraz rodziców, których dzieci uczestniczą w lekcjach etyki/religii innych wyznań niż rzymskokatolickie lub chcieli by uczestniczyły, ale zajęcia te nie zostały zorganizowane.

Obejmiemy monitoringiem pod kątem równości wyznania i światopoglądu szkoły, które zostały: przekazane innym organom prowadzącym; przekształcone; zlikwidowane i w ich miejsce tworzone nowe za zezwoleniem organu jednostki samorządu terytorialnego.

Zorganizujemy na terenie województwa małopolskiego i mazowieckiego 30 debat , których celem będzie zwiększenie otwartości lokalnych społeczności, upowszechnianie postaw tolerancji i szacunku wobec innych, mobilizowanie do reakcji na przejawy dyskryminacji. Do udziału w debatach zapraszani będą przedstawiciele gmin, dyrektorzy szkół, przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych, przedstawiciele środowisk laickich.

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Funduszy EOG.