Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej

Od 3 marca 2014 r. realizujemy projekt „Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej”

Celem projektu są działania rzecznicze oraz monitorowanie i dokumentowanie przejawów dyskryminacji w szkołach publicznych w obszarze wolności sumienia i wyznania oraz prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Planujemy działania społeczne, mające wpłynąć na świadomość oraz zwiększenie wiedzy prawnej obywateli, działania prawne - interwencje, skargi, wnioski oraz działania polityczne polegające na współpracy na rzecz zmian z politykami i urzędnikami.

W ramach projektu powstanie portal internetowy; zrealizowana zostanie kampania społeczna mająca na celu uwrażliwienie na problem nietolerancji religijnej oraz mobilizowanie ludzi do reagowania na przejawy nierównego traktowania w tym obszarze; podejmiemy działania na rzecz zmian przepisów prawa oświatowego, w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 kwietnia 1992 w sprawie warunków i sposobów organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach.

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Funduszy EOG.