24/10/2019

Stanowisko Fundacji Polistrefa wspierające akcję „Tęczowy Piątek”

Stanowisko Fundacji na Rzecz Różnorodności POLISTREFA wspierające akcję „Tęczowy Piątek” na rzecz młodzieży LGBT+ i krytycznie oceniające działania kierowane przeciwko niej.

 

Akcja „Tęczowy piątek” to obchodzony od 4 lat dzień solidarności z uczennicami i uczniami LGBT+, którego celem jest budowanie w polskich szkołach atmosfery akceptacji i szacunku dla wszystkich uczniów bez względu na ich tożsamość płciową i orientację psychoseksualną.

Wydarzenie to jest okazją do zaprotestowania przeciwko dyskryminacji i stygmatyzacji uczniów LGBT+, a także przemocy motywowanej homo- i transfobią, czego uczniowie ci często doświadczają właśnie w szkołach.

Z niepokojem obserwujemy wywieranie presji na uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli i dyrektorów szkół, by nie organizowali oni i nie uczestniczyli w akcji „Tęczowy Piątek”.

Tworzenie atmosfery nagonki na uczestników i organizatorów tej akcji uznajemy za naganne i stojące w rażącej sprzeczności z wychowawczą misją szkoły, którą powinno być podejmowanie działań na rzecz równego traktowania wszystkich uczniów oraz rozwijanie postaw tolerancji i otwartości światopoglądowej.

Działania wymierzone w organizatorów akcji „Tęczowy Piątek odbieramy także jako atak na podstawowe prawa i wolności człowieka i obywatela, w tym prawo do wyrażania własnych opinii, które jest chronione przez szereg aktów prawnych.

Prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej, propagowanie wartości tolerancji, akceptacji i szacunku, a także zwiększanie bezpieczeństwa uczniów i uczennic LGBT+ to bardzo ważne obowiązki szkoły, których realizacja zapewnia warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności społecznych. Tymczasem szereg badań, w tym raport „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona” pokazuje, że dyskryminacja i przemoc motywowana uprzedzeniami są ciągle obecne w przestrzeni szkolnej zarówno pomiędzy uczniami, jak i w relacjach nauczyciel – uczeń. Raport odnotowuje szeroki wachlarz zachowań o charakterze przemocy motywowanej uprzedzeniami, którymi posługują się uczniowie, w tym  m.in.: przemoc werbalną, psychiczną, fizyczną, cyberprzemoc. Najszerszy katalog zachowań opresyjnych dotyka osoby nieheteroseksualne, w tym przede wszystkim chłopców/mężczyzn wyglądających nienormatywnie.

Apelujemy o podejmowanie działań chroniących uczniów LGBT+ przed dyskryminacją i promujące rozwiązania równościowe w polskich szkołach.