9/05/2019

Stanowisko Fundacji Polistrefa wobec deklaracji Sejmiku Województwa Małopolskiego o „zagrożeniu ideologią LGBT”

Stanowisko Fundacji Polistrefa wobec deklaracji Sejmiku Województwa Małopolskiego o "zagrożeniu ideologią LGBT"

 

Deklaracja nr 1/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych[1] została wprowadzona pod obrady i przegłosowana przez dysponujących większością radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Fundacja Polistrefa wyraża zaniepokojenie i zdecydowany sprzeciw wobec przyjętego stanowiska.  

Deklaracja Sejmiku wprost narusza podstawowe prawa i wolności zagwarantowane wszystkim obywatelom Polski w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, a w szczególności w art. 32:

  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
  2.  Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny[2].

Deklaracja stoi także w sprzeczności z szeregiem aktów prawa międzynarodowego strzegących praw i wolności człowieka i obywatela oraz prowadzących do zniesienia nierówności i zwalczania dyskryminacji także ze względu na orientację seksualną, w tym m.in. z:

art. 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2012):

  1. Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną[3].

Konkluzjami Rady Europejskiej w sprawie równouprawnienia osób LGBTI (2016), w których Rada m.in. zwraca się do państw członkowskich by:

  1. Podjęły działania służące zwalczaniu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową[4].

 

Deklaracja Sejmiku ma charakter ekskluzywny, symbolicznie wyklucza bowiem przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców i mieszkanek[5] -  lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych, które w Województwie Małopolskim mieszkają, uczą się, pracują i płacą podatki. Każda osoba mieszkająca w Małopolsce ma prawo oczekiwać od władz samorządowych równego traktowania, bez względu na swoją orientację seksualną i tożsamość płciową.

Poważne wątpliwości budzi wykorzystany w Deklaracji konstrukt „ideologia LGBT”. Postulatów grup mniejszościowych i dyskryminowanych, które koncentrują się na likwidacji nierównego traktowania nie można nazywać promowaniem ideologii i propagandą. To postulaty równościowe wywodzone z Konstytucji RP oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz innych aktów prawa międzynarodowego i krajowego.

Omawianą deklarację traktujemy – wbrew jej odwołaniom do wartości chrześcijańskich - jako niesprawiedliwą, pogłębiającą stereotypy i uprzedzenia, a także niezgodną z zapisami Katechizmu Kościoła Katolickiego, który w punkcie 2385 stanowi:

Znaczna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Osoby takie nie wybierają swej kondycji homoseksualnej; dla większości z nich stanowi ona trudne doświadczenie. Powinno się traktować je z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji.[6]

Warto podkreślić, że na gruncie współczesnej nauki orientacja heteroseksualna, homoseksualna i biseksualna są uznawane dziś za prawidłowe warianty rozwojowe seksualności człowieka. Homoseksualizm został wykreślony z list chorób i zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM) już w 1973 roku, a z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD) opracowanej przez WHO w 1991 roku – ta druga klasyfikacja stanowi prawną podstawę do stawiania diagnoz medycznych w Polsce.

Apelujemy o podejmowanie działań chroniących osoby LGBT+ przed dyskryminacją i propagujących rozwiązania równościowe w społeczeństwie polskim.

 

 

[1] https://bip.malopolska.pl/umwm,m,320114,2019.html [dostęp 30.04.2019].

[2] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483 [dostęp 30.04.2019].

[3] https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c-2012-326-391,68250479.html [dostęp 30.04.2019].

[4] https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/06/16/epsco-conclusions-lgbti-equality/ [dostęp 30.04.2019].

[5]    Literatura przedmiotu wskazuje różne szacunki liczby osób LGBT w społeczeństwie, zwykle 2 – 5 %

[6] http://www.archidiecezja.pl/include/user_file/kkk.pdf [dostęp 30.04.2019].