INFORMACJA O FUNDACJI

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa została założona w maju 2010 roku w Krakowie. Założycielki prowadząc na przestrzeni ostatnich lat szkolenia antydyskryminacyjne dla młodzieży zauważyły, że pomimo coraz większej liczby podobnych inicjatyw, popyt na nie jest ogromny i to nie tylko ze strony instytucji publicznych, ale także firm oraz organizacji pozarządowych.

Świat jest różnorodny, lecz nie wszyscy potrafimy tę różnorodność dostrzec, ani z niej odpowiednio korzystać. Będąc świadome/i różnych form wykluczeń i uprzedzeń, pragniemy działać na rzecz otwierania postaw a także na rzecz społeczności, grup i osób marginalizowanych.

Cele Fundacji:

 1. Kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów,
 2. Promowanie wiedzy na temat mniejszości religijnych, etnicznych, narodowych, seksualnych oraz osób niepełnosprawnych i pozostałych marginalizowanych grup,
 3. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn,
 4. Integracja zawodowa i społeczna grup dyskryminowanych,
 5. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 6. Działania na rzecz praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat,
 7. Budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych,
 8. Przeciwdziałanie przemocy, mowie i czynom popełnianym z nienawiści,
 9. Organizacja pomocy prawnej i psychologicznej.

Nasze cele realizujemy między innymi poprzez:

 • działalność edukacyjną w oparciu o ogólnodostępne materiały oraz tworzenie własnych projektów i przedsięwzięć edukacyjnych kształtujących postawy tolerancji,
 • organizację konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów,
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
 • organizację w przestrzeni publicznej akcji promujących otwarte postawy społeczne i tolerancję takich jak: spotkania dyskusyjne, happeningi, pokazy filmów, koncerty oraz inne wydarzenia kulturalno-edukacyjne,
 • prowadzenie akcji informacyjnych oraz kampanii medialnych,
 • współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi krajowymi i międzynarodowymi,
 • prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

JEŚLI CELE TE SĄ TOBIE BLISKIE I CHCESZ DZIAŁAĆ NA RZECZ ZMIAN – NAPISZ!